Política de protecció de dades personals

PROTECCIÓ DE DADES DE CARÁCTER PERSONAL:


En aplicació de la normativa de protecció de dades europea, Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de
2016 (RGPD) l’informem que,

El responsable del tractament de les dades de caràcter personal es:


AMICS DEL CAMÍ DE SANT JAUME DE L’EBRE-MONTSIÀ
CIF G43842616

Email: camisantjaumebre.montsia@gmail.com
Telef. 606618827.
Apartat de Correus, 224 – 43870-AMPOSTA.

L’ASSOCIACIÓ AMICS DEL CAMÍ DE SANT JAUME DE L’EBRE-MONTSIÀ us informa que les vostres dades s’integren en un fitxer en el
qual s’hi contenen dades de socis, col·laboradors i simpatitzants amb la finalitat de poder-vos mantenir informats de les activitats que
desenvolupa i seguir en contacte per dur a terme els objectius de l’entitat.


Les dades proporcionades es conservaran mentre es mantingui la condició d’associat/da o durant els anys necessaris per complir amb les
obligacions legals. Les dades no se cediran a tercers excepte en els casos en què hi hagi una obligació legal.


AUTORITZACIÓ DE L’ÚS DE LA IMAGE DE SOCIS DE LA ENTITAT:


L’informem que el dret de la pròpia imatge està reconegut en l’article 18.1 de la Constitució i regulat per la Llei Orgànica 1/1982, de 5 de
maig, de protecció civil del dret a l’honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge i la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre,
de protecció de dades de caràcter personal.


El titular de les dades pot exercir els seus dret d’accés, rectificació, oposició i cancel·lació, per la qual cosa en compliment la present
Autorització, com a soci d’aquesta Entitat:


AUTORITZA a la organització de la citada Associació al fet que pugui fer-li fotos o vídeos durant la realització de les activitats lúdiques,
culturals o corporatives que es realitzen.


Així mateix, autoritza a l’Associació a fer ús de les imatges preses, mitjançant la seva publicació en els següents mitjans: pàgina web de
l’Associació, revistes, publicacions, muntatges multimèdia, etc., (CD o DVD amb fotos, pel·lícules, etc.), documents informatius de l’activitat
del objecte social de la Entitat.


De conformitat amb l’establert amb l’article 5.1 de la Llei Orgànica 15/1999 de protecció de dades de caràcter personal, declaro conèixer els
següents drets que em assisteixen en virtut de la mateixa, i dels quals estic expressament informat:


– Que les fotografies preses seran incorporades a un fitxer del que la custòdia correspon a l’Associació, que podrà tractar les mateixes i fer-
ne ús en els termes fixats en aquest document.


– Que en qualsevol moment podrà accedir a les imatges per tal d’exercir els seu dret d’accés, rectificació, cancel·lació, oposició i limitació en
el tractament i portabilitat reconeguts en la normativa de protecció de dades vigent, mitjançant escrit dirigit a la Direcció de l’Associació